Kontakt

Przepraszam, ale z przyczyn technicznych przestał działać automatyczny formularz kontaktowy, w celu kontaktu proszę pisać na adres:

 

marcin_mcis@wp.pl

 

aktualnosci

materialy

budzet

zatoki

swietlicewiejskiekozuchow

Uwaga !!!

Czytać może każdy, wszystko co jest na tej stronie, ale jeżeli ktoś z Państwa chce wykorzystać w jakimkolwiek celu, którąś z moich wypowiedzi, proszę mnie o tym poinformować. Informacje stanowią moją własność intelektualną i w tym zakresie podlegają ochronie. Dlatego jeżeli ktoś chce powielać lub powoływać się na zawarte na stronie informacje proszę mnie o tym powiadomić. Tylko o tyle proszę i dziękuję. Zabronione jest powielanie informacji bez mojej wiedzy i zgody.

Aktualności

Jak spłacamy nasze zadłużenie …

Pojawił się kolejny ranking na portalu www.wspolnota.org.pl pn. „Zadłużenie samorządów

Ranking zmian zadłużenia samorządów w latach 2014–2017”. Ranking określa stosunek zmiany zadłużenia w stosunku do całego budżetu danego samorządu. Pojawiły się posty w których trochę błędnie odczytywane są dane rankingu, bo wskaźnik ujemny nie zawsze oznacz redukcje zadłużenia, czyli spadek łącznej kwoty długu. Wskaźnik oznacza zazwyczaj zmianę proporcu dług – budżet gminy. Więc jeżeli nawet gmina w kolejnych latach zadłużała się dalej, budżet był na deficycie, ale równocześnie zwiększały się dochody własne gminy to wskaźnik będzie ujemny. Tak jest w przypadku Kożuchowa. Bo oznacza stosunek, a nie spłatę zadłużenia w tym przypadku. Poniżej tabela prezentująca wskaźnik dla wszystkich gmin w powiecie nowosolski. Wg. tego wskaźnika Kożuchów jest na 8 miejscu w stosunku do wszystkich gmin naszego powiatu. Najszybciej w takim stosunku swoje „zadłużenie” redukowało miasto Nowa Sól. Większość gmin naszego powiatu redukowało wskaźnik obciążenia zadłużeniem w stosunku do całości budżetu. Jedyni gmina wiejska Nowa Sól ma wskaźnikiem dodatni, który oznacza zarówno dalszy wzrost zadłużenia łącznego jak i wzrost udziału zadłużenia w budżecie. Wnioski co do Kożuchowa:

- spada udział zadłużenia całkowitego w dochodach całkowitych gminy,

- wzrasta zadłużenie całkowita, planowane na koniec 2019 roku to 33 mln zł,

- w powiecie tylko gmina wiejska Nowa Sól ma gorszy od nas wskaźnik.

Ewenementem pozytywnym w powiecie jest Maisto Nowa Sól, która jednocześnie zwiększa dochody i redukuje zadłużenie bardzo wysokim wskaźnikiem.

Link http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Rankingi18/Nr_24_Ranking_-_Zadluzenie_samorzadow.pdf

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

 

sesjaa rada miejska kozuchowSesja Rady Miejskiej w Kożuchowie została zwołana na dzień 14 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Budżet Gminy Kożuchów na 2019 rok – podjęcie uchwał w sprawach:

    2.1. uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2019 rok. /numer druku IV/1/18/

    2.2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 2019 – 2035.

/numer druku IV/2/18/

Zamknięcie obrad sesj

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie

 

komisjee rada miejska kozuchowW dniu 14 grudnia 2018 roku o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie oraz zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

    2.1. uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2019 rok. /numer druku IV/1/18/

    2.2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 2019 – 2035.

/numer druku IV/2/18/

 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

PUK USKOM w Kożuchowie, w dniu 29.11.2018r.

 

Dot. Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym - PUK USKOM w Kożuchowie, w dniu 29.11.2018r.

 

W nawiązaniu do przeprowadzonej wizytacji i rozmowy w siedzibie spółki w dniu 29 listopada, na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym proszę o jak najszybsze usuniecie poniższych uwag i nieprawidłowości, co jest zarówno w interesie mieszkańców gminy jak i spółki.

 

Podbrzezie Górne i Podbrzezie Dolne w Kożuchowie?

Powrócił temat włączenia Podbrzezia Dolnego i Górnego w obręb miasta Kożuchów. Rada Miejska wyraziła zgodę na rozpoczęcie konsultacji. Jak one będą wyglądać i jak przebiegać, zdecyduje już Burmistrz, a zdecydują mieszkańcy w konsultacjach, następnie Rada Miejska i ostatecznie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,  ale kilka faktów i mitów na ten temat wypada wyjaśnić.

Mity:
- brak możliwości hodowli zwierząt gospodarczych czy produkcji rolnej – nieprawda, o tym czy w danej części miasta można hodować zwierzęta gospodarcze czy prowadzić działalność  rolniczą, nie decyduje bezpośrednio to czy dany obszar jest w granicach miasta, ale decydują inne przepisy, ustawy oraz uchwały rady gminy, w tym np. studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy, plany miejscowe czy Regulamin Utrzymania Czystości – wiec jak nic w tych dokumentach nie pozmieniamy, to będzie tak jak jest teraz, czyli nie będzie żadnych nadzwyczajnych dodatkowych ograniczeń na dzisiejszych obszarach obu sołectw.
- wzrost podatków i opłat – podatki są ustalane dla całej gminy bez względu czy to obszar wiejski czy miejski, podobnie jest z taryfa za wodę czy odprowadzeniem ścieków.

Fakty:
- brak sołectw, brak funduszu sołeckiego,
- brak możliwości inwestycji z programów skierowanych do obszarów wiejskich ( z tego np. powstały drogi na Osiedlu XXX – lecia.

 Plusy:
- ujednolicenie obszarów miasta Kożuchowa,
- wzrost bezpieczeństwa np. problemy z lokalizacją ulic i adresów,
- miasto Kożuchów przekroczy 10 tyś mieszkańców.

Minusy:
- likwidacja dwóch sołectw,
- dalszy wzrost i przewaga radnych z terenów miasta w stosunku do terenów wiejskich ( będzie 10 radnych z miasta i tylko 5 z terenów wiejskich),

Kwestią do wyjaśnienia są jeszcze dopłaty, dotacje czy polisy OC dla rolników.

Głos decydujący należy do mieszkańców, ale osobiście uważam, że włączenie Podbrzezi do Kożuchowa jest dobrym rozwiązaniem, czymś od czego nie uciekniemy, a dalej tej decyzji nie można odwlekać. Naturalny rozrost każdego miasta powoduje wchłanianie w jego obszary najbliższych miejscowości, tutaj sytuacja jest podobna. Mogę mieć uwagi co do konsultacji, sposobu ich przeprowadzenia, czy formy ( ale o tym dowiem się dopiero za kilka tygodni i tutaj będę stał na straży by były przeprowadzone należycie), jednak sama idea moim zdaniem jest słuszna i pożądana dla dobra miasta i  całej gminy, pomimo, że przyczynia się do likwidacji dwóch sołectw i ograniczenia głosu radnych z terenów wiejskich.

Może Państwo dostrzegają jeszcze jakieś negatywy lub pozytywy? Bo to jest ten czas w którym należy o tym mówić nim zapadnie ostateczna decyzja.

Interpelacje listopad 2018

Marcin Jelinek                                                                 Książ Śląski, 29 listopada 2018 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 11E

67-120 Kożuchów                                                               

 

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

 1. 1.W nawiązaniu do rozmowy z Panią kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej proszę o zabezpieczenie środków w roku 2019 na wymianę okien w mieszkaniu przy ulicy ul. Słowackiego. Stosowną prośbę w miesiącu listopad złożył najemca ww. lokalu mieszkalnego.
 1. 2.Proszę o informację czy prawdą jest, że gmina Kożuchów wystąpiła do powiatu nowosolskiego o rezygnację z inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Sokołów” na którą powiat nowosolski otrzymał dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
 1. 3.Proszę o przygotowanie zmian statutu gminy Kożuchów § 1 pkt. 4, § 42 pkt.2 ze względu iż są to zapisy nieprawidłowe.
 1. 4.Proszę o zmiany w statucie gminy Kożuchów poprzez wprowadzenie uregulowań odnoszących się do zapisów wynikających z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, analogicznie jak w statucie opisane sa kompetencje, prawa i obowiązki członków komisji rewizyjnej.

Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie, 29.11.2018

 

Podczas dzisiejszej sesji Rada Miejska przyjęła wszystkie projekty uchwał. Z informacji istotnych dla mieszkańców wynika, iż:

- Burmistrz potwierdził, że wycofał się w tym momencie z planowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy Sokołowa”, podtrzymuje zamiar realizacji inwestycji, ale nie z programu gdzie już teraz powiat nowosolski otrzymał dofinansowanie. Osobiście moja uwag dotyczy faktu, iż miesiąc po wyborach, z planowanych najbliższych inwestycji większych na obszarach wiejskich wypada właśnie obwodnica Sokołowa, zaś w budżecie na rok 2019 nie ma realizacji Sali w SP Mirocin Dolny. Czyli dwie duże inwestycje będą przesunięte w czasie?

- powrócił temat włączenia Podbrzezia Dolnego i Podbrzezia Górnego do miasta Kożuchów, rada wyraziła zgodę na rozpoczęcie konsultacji – oby one były przeprowadzone uczciwie i rzetelnie, i dobrze przygotowane, nie jak to miało miejsce wcześniej, kiedy to praktycznie radni zostali postawieni przed faktem dokonanym.

- z zapytań mieszkańców, mogę odpowiedzieć, ze oświetlenie świątecznej Fontany kosztowało wg. burmistrza 5-6 tyś zł,

- dyskusje wywołała również program współpracy z organizacjami pozarządowymi i zapisana tam kwota na kulturę i sport, cześć radnych negatywnie oceniał ilość środków przeznaczonych na kulturę, mam nadzieje, ze przy uchwalaniu budżetu będą dalej konsekwentni i zmienia tą kwotę, albo odrzuca budżet, co by było bardzo ciekawe biorąc pod uwagę fakt, ze te opinie był ze strony radnych startujących z komitetu burmistrza,

- ma zostać powołana Komisja ds. statutu naszej gminy, bo kilak rzeczy statucie wręcz razi np. wg. statutu mamy dalej 19 sołectw..a Bielice?

-

Link do nagrania wideo z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=BOGyFcMt0Yo

Sesja Rady Miejskiej, 29.11.2018

sesjaa rada miejska kozuchow

Sesja Rady Miejskiej, 29.11.2018r.

W dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   5.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2018 rok. /numer druku III/1/18/
   5.2. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kożuchów na 2019 rok. /numer druku III/2/18/
   5.3. zmieniającej uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. /numer druku III/3/18/
   5.4. wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Kożuchów. /numer druku III/4/18/
   5.5. Programu współpracy w 2019 r. Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. /numer druku III/5/18/
   5.6. zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2018 roku. /numer druku III/6/18/
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołów z sesji Nr LXII, Nr I i Nr II.
8. Zamknięcie obrad sesji.                                                  

Diety Radnych

Wysokość diet Radnych Miejskich w Kożuchowie od dnia 23.11.2018r..

Kwota bazowa stanowiąca podstawę wyliczenia 1 789,42 zł.

 1. 1.Przewodniczący rady (było: 1342 zł ) teraz - 90 % = 1610,48 zł
 2. 2.Wiceprzewodniczący rady (było: 1163,12 zł)  teraz - 75 % = 1342 zł
 3. 3.Przewodniczący komisji stałej (było: 984,18 zł) teraz - 65 % = 1163,12 zł
 4. 4.Wiceprzewodniczący komisji stałej (było: 805,24 zł) teraz - 60 % = 1073,65 zł
 5. 5.Radny (było: 805,24 zł) teraz - 55 % - 984,18 zł

Radni którzy głosowali „za”: 6 osób: B.Brzezińska, Z.Szukiełowicz, P.Skwierczyński , K.Pazdyka, A.Nowocień, J.Greń,

Radni którzy glosowali „przeciw”: 2 osoby: M.Jelinek, A.Pikulski

Radni którzy wstrzymali się od głosu: 4 osoby: I.Drzewiecki, A.Iskra, H.Perdian, H.Kardynał

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

 

sesjaa rada miejska kozuchowDziałając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 6 uchwały nr XXXVI/241/09 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kożuchów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 30, poz. 448 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Kożuchowa, zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kożuchowie na dzień 23 listopada 2018 r. o godzinie 15:00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

2.1. ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych. /numer druku II/1/18/

2.2. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kożuchowa. /numer druku II/2/18/

2.3. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie. /numer druku II/3/18/

2.4. wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie. /numer druku II/4/18/

2.5. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kożuchowie. /numer druku II/5/18/

2.6. powołania Komisji Społeczno – Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie. /numer druku II/6/18/

2.7. powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Kożuchowie. /numer druku II/7/18/

3. Zamknięcie obrad sesji.

Więcej artykułów…

kodgoniecpeadmaryagscs